Tiesām un juristiem

Tiesām un juristiem

Pašreiz ar veselības aprūpi saistītu strīdu iztiesāšanā valda ...

izklāsts

Iepazīstieties ar niansētu informāciju!

Pašreiz ar veselības aprūpi saistītu strīdu iztiesāšanā valda haoss. Veselības inspekcijas bieži pielietota taktika ir sniegt izvērstus, pseido – medicīniskus paziņojumus, nomelnot un provocēt oponentu, samulsināt tiesu, mainīt, deformēt un nogremdēt procesu loģiku.

Medicīniski strīdi primāri ir strīdi par ārstniecību, nevis tiesībām. Nesagatavotu cilvēku spēja uztvert jaunu informāciju ir ierobežota un tiesas sēdēs iestādes mēdz iztērēt laiku “juridiskām” niansēm, nogurdināt tiesu un tad uzspiest savu medicīnisko platformu, kas lielākajā daļā nav argumentēta.

Ieteikums tiesnešiem ir vadīties no vienkāršas, sadzīviskās loģikas. Apsvērt, kā Jūs uztvertu analogu situāciju, ja Pieteicēja vietā nonāktu Jūs, Jūsu tuvinieki, Jūsu “lauku radi”.

Sausais atlikums. Sausā atlikuma pieeja ir, noliekot pie malas varbūt daudzās – bet mazāk būtiskās – specifiskās nianses, profesionālos apzīmējumus un brīžiem komplicēto izklāstu un teoriju, izveidot vienkāršu, praktisku stingru un loģisku konstatāciju un secinājumu ķēdi – ar ko slimnieks “iestājās slimnīcā”, kādas metodes šīs slimības ārstēšanai pārvalda medicīna, uz ko varēja cerēt, vai sasniedza cerēto, ja nē – kāpēc nesasniedza, vai varēja savādāk. Ir svarīgi iemācīties izveidot pareizu lietas ģenerālo līniju un turēties pie tās visā izskatīšanas procesā.

Vērtējot lietu, derētu ieklausīties, ko saka Jūsu intuīcija un dzīves pieredze. Uzklausot pušu paskaidrojumus, raudzīties, lai paskaidrojumu sniedzējs turas fokusā. Iestāžu un tiesu ekspertu iecienīta taktika ir noslīdēt no tieši uzdota jautājuma, “drošajā zonā”, aizrunāt tiesu ar daudzvārdīgu, pārliecinoši pasniegtu, bet bezsaturīgu uzstāšanos. Otra, bieži paralēli lietota taktika ir ar nelielām faktu un interpretācijas pārbīdēm pakāpeniski ietekmēt un mainīt uz faktiem un nostādnēm balstītas loģikas virzību, tādā veidā radot iespēju nonākt pie diametrāli pretējiem secinājumiem.

Atklāti meli, lai arī tiek pielietoti (SKA-1342/2021, A420226416, SKA – 828/2021), ir retāk izmantota taktika.

Pratinot tiesu ekspertus, svarīgi vērtēt ne tikai to, ka atbilde tiek sniegta, bet arī to, vai atbilde sakrīt ar konkrētās jomas pamatnostādnēm un ir pamatota ar pierādāmiem faktiem no medicīniskiem dokumentiem. Vajag pārskatīt procesa dalībnieku un tiesu ekspertu norādītos atsauču avotus – vai tur tiešām ir rakstīts tas, uz ko norāda paskaidrojumu sniedzējs.

Tiesu medicīnas ekspertīžu atzinuma sadaļā “Pētījums un tā rezultāti” jābūt aprakstītam izpētes procesam, nevis atreferētiem medicīnas dokumentiem. Tiesu medicīnas eksperti, kopumā, atsakās sniegt atbildes varbūtības formā, tomēr tieši tas, atbilstoši Eiropas ar veselības aprūpi saistītu pārkāpumu izvērtēšanas vadlīnijām, ir ekspertīzes mērķis. Ex post un ex ants analītiskie rīki balstās uz varbūtības izvērtējumu un alternatīvo scenāriju modelēšanu.

Svarīgi:

  • Ar veselības aprūpi saistītās lietas jāskata no adverse event izskatīšanas nostādnēm. Tas nozīmē – vai ārstēšanā viss izdarīts pareizi un kas jādara, lai līdzīga epizode neatkārtotos nākotnē;
  • Ekspertīzei jāsatur norādes par ideālo praksi vai lege artis, jābūt reālai veikto darbību un vadlīniju prasību pretnostatīšanai un strukturētam pamatojumam, kuras darbības bija atbilstošas un kuras – nē, atsauču avotiem jāatbilst kvalitātes kritērijiem, kas pieņemti pierādījumos balstītā medicīnā;
  • Atlīdzināšanas kalkulācijai jābūt vienkāršai, loģiskai un pamatotai. Esošo Ministru kabineta noteikumu pielietojums ir neskaidrs, nav precīzi reglamentēts un atstāj ļoti plašas interpretācijas iespējas. Analogi kā vērtējot ārstēšanas atbilstību, arī šeit ir jābūt stingrai, loģiskai, vienkāršai priekšstatu – novērtējuma – rezultāta ķēdei, nonākot pie secinājuma “vai tiešām šāds bojājums to maksā”. Piemērs, kā Veselības inspekcija “spēlējas” ar atlīdzības apmēru, ir ešelonētā aizsardzība lietā A420245819, kur sākotnēji tika secināts, ka kļūda nav bijusi, tad, saņemot – Veselības ministrijas posmā – pieaicināto lietpratēju atzinumu, tika atzīts, ka ievietots nepareizs implants, savukārt, kad tiesu ekspertīze konstatēja, ka kaitējums ir faktisks kājas zaudējums ne tikai implanta, bet arī neatbilstoši pārvaldītas infekcijas dēļ, iestāde aprēķināja, ka, sekojot aktuālajiem normatīvajiem aktiem, Pieteicējai pienāktos 0,56 % atlīdzība sākotnēji noteikto 4 % vietā.

 

Apskatīt dokumentu: Ieteikumi ar veselības aprūpi saistītu lietu izskatīšanā 

Dažas domas!

Lai saprastu, kuram taisnība, jāizprot strīda medicīniskā būtība. Noslogota ārsta ikdiena atšķiras no ideālās pasaules, uz ko tiek attiecināti normatīvie akti.

Olafs Libermanis

#slimnicuupuruklubs